IT Awards 2023 Logo

הצלחת תחום המחשוב היא פועל יוצא של הידע, כשרונותיהם, מרצם וכושר ההתמדה של עובדי מגזר ה-IT 
 

מטרות התחרות

מגזרי המועמדים לתחרות

 

חבר השופטים

חבר השופטים מורכב מעיתונאים, חברי מערכת השבועון InformationWeek מקבוצת אנשים ומחשבים יוזמת ומארגנת התחרות ("יזמי התחרות"), יועצים בלתי תלויים, נציגי מגזרים בממשלה ובצה"ל, נציגי אקדמיה, עורכי-דין, רואי-חשבון וחברות מחקר בינלאומיות הפועלות בישראל. 

חלוקת חבר השופטים וכללי יסוד

חבר השופטים יבחרו מביניהם, בהצבעה גלויה, יו"ר ומזכיר אשר יהיו אחראים על פעילותו האדמיניסטרטיבית של פורום חבר השופטים ("הפורום") בסיוע אנשי המקצוע השונים אשר יועמדו לרשותם על-ידי יזמי התחרות.
חבר השופטים, בהתאם להתמחויותיהם השונות, יגישו את מועמדותם לועדות משנה מקצועיות ("ועדת משנה" ו-"ועדות משנה").
לאחר חלוקת חבר השופטים לועדות המשנה, חברי ועדת המשנה יבחרו מביניהם, בהצבעה גלויה, את יו"ר ומזכיר ועדת המשנה.
יו"ר ועדת המשנה ינהל את פעילותה האדמיניסטרטיבית של ועדת המשנה ויהיה איש הקשר של ועדת המשנה בפורום.
בעת מתן ציונים למועמדי התחרות, ליו"ר ומזכיר הפורום וועדות המשנה סמכות זהה לשאר חברי ועדת המשנה.
ועדות המשנה תפעלנה באופן עצמאי בעת מיון וסינון ראשוני של המועמדים בתחומה ותגיש את ממצאיה לפורום.
הפורום וחברי ועדות המשנה יבצעו את עבודתם באופן אובייקטיבי, נטול משוא פנים וייפסלו את עצמם מלדון בנושא זה או אחר, שיש בו, גם אם לכאורה, ניגוד אינטרסים לעיסוקם ו/או מעמדם. 
עבודת הפורום וועדות המשנה תהיה שקופה, ההחלטות יהיו מנומקות וגלויות והן תתקבלנה ברוב קולות מכלל החברים המשתתפים בהחלטה ובלבד שיהיה נציג אחד לפחות לכל מגזר או קטגוריה בתחרות.
החלטות הפורום וועדות המשנה תתבצע אך ורק על-ידי חבר השופטים הנוכח במהלך הפגישות השונות אשר יקבעו על-ידי יו"ר הפורום ויו"ר ועדות המשנה השונות. כל החלטה שתתקבל במהלך פגישה רשמית של הפורום ו/או ועדות המשנה תחייב את כל חבריה גם אם לא יתאפשר להם להגיע למועד שיקבע מראש. 
החלטות ועדת המשנה והפורום שיתקבלו בהתאם לתקנון זה, הנן סופיות ולא ניתנות לערעור בדרך כלשהי.

תהליך השיפוט

המועמדים ישיבו על שאלון באתר התחרות www.itawards.co.il. מועמד שלא ענה על השאלון ו/או צרף מצגת יפסל, למעט במקרים ובנסיבות שועדת המשנה תמצא לנכון לוותר על דרישה זו וזאת לאחר מתן נימוק בכתב לסיבות אי פסילת המועמד, אשר יצורף לתיק המועמד.
ועדות המשנה תקבל לידיהן את רשימת המועמדים בתחומן של ועדות המשנה.
ועדות המשנה תרכזנה את התשובות לשאלונים ותבצענה את המיון והסינון הראשוני.
השיפוט ייעשה אך ורק על סמך השאלונים שימולאו על ידי המועמדים עצמם.

ועדת משנה רשאית להזמין, לשיקול דעתה הבלעדי, כל מועמד בתחום ועדת המשנה כדי להתרשם באופן אישי מן המועמד ופועלו. 
ועדת המשנה תבחר את שלושת המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר בהתאם להתרשמות חברי ועדת המשנה מתשובותיהם של המועמדים לשאלון הפורום.
הציון של כל מועמד בשלב ועדת המשנה יחושב על-פי סיכום הנקודות של כל חברי ועדת המשנה, כאשר כל חבר בועדת המשנה רשאי לבחור רק שלושה מועמדים ולכל אחד מהם לתת ציון בהתאם למקומו בשלישיה,באופן הבא:
למקום הראשון - 3 נקודות
למקום השני - 2 נקודות
למקום השליש – 1 נקודה
ועדת המשנה תמסור את שמות ופרטי שלושת המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר בתחומה באמצעות טופס מתאים, עד ולא יאוחר מיום המסירה כפי שיקבע על-ידי יזמי התחרות בהתייעצות עם יו"ר הפורום ויו"ר ועדות המשנה השונות.
עם קבלת שמות המועמדים מועדות המשנה, יו"ר הפורום ידאג לזמן בפני הפורום את המועמדים שקיבלו אישור עליה לשלב השני מכלל ועדות המשנה בתחומים השונים. 
מועמדים אלה יציגו את הפרויקטים שלהם בפני הפורום.
מיקום הפגישה, מועד הפגישה ופרק הזמן שיוקצב למצגת המועמדים יקבע על-פי כמות המועמדים ויעשה מאמץ לקיים את הפגישה במסגרת יום אחד מרוכז.
הפורום ייתן לכל מועמד ציון בהתאם להתרשמות חברי הפורום ממצגת המועמדים ותשובותיהם לשאלות הפורום.
הציון של כל מועמד בשלב השיפוט בפורום יחושב על-פי סיכום הנקודות של כל חברי הפורום, כאשר כל חבר בפורום ידרג את שלושת המועמדים בתחום מסוים במקום הראשון, השני או השלישי ולכל אחד מהם יינתן ציון בהתאם למקומו בשלישיה, באופן הבא:
למקום הראשון - 3 נקודות
למקום השני - 2 נקודות
למקום השליש – 1 נקודה
המועמד בעל סכום הציון הסופי הגבוה ביותר בכל תחום יהיה זכאי לקבל את הפרס הראשון בתחום זה.
במידה ויזמי התחרות יקבעו כי קיימים פרסים מיוחדים לכלל הפרויקטים, כגון הפרויקט הטוב ביותר, הפרויקט התורם ביותר לקהילה וכיו"ב, הציון של כל מועמד בשלב השיפוט בפורום לפרס מיוחד יחושב על-פי סיכום הנקודות של כל חברי הפורום, כאשר כל חבר בפורום יבחר את שלושת המועמדים הראויים ביותר לדעתו מכל התחומים וידרגם במקום הראשון, השני או השלישי ולכל אחד מהם יינתן ציון בהתאם למקומו בשלישיה, באופן הבא:
למקום הראשון - 3 נקודות
למקום השני - 2 נקודות
למקום השלישי – 1 נקודה

המועמד לפרס המיוחד בעל סכום הציון הסופי הגבוה ביותר יהיה זכאי לקבל את הפרס הראשון בתחום זה.
כל מועמד שיזכה בפרס הראשון, יתבקש להכין מצגת לקראת טקס חלוקת הפרסים. אורך המצגת לא יעלה על 5 דקות. 
יו"ר הפורום ו/או מי מטעמו יכריז בטקס על כל המועמדים ועל חלוקת הפרסים מטעם החברות המלוות שמעניקות חסותן לאירוע.

נותני חסות, חברות מלוות

לחברות המלוות את התחרות ונותני החסות יינתן מעמד של משקיפים בלבד. 

כללי

יזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתקנון התחרות ובנושאיו, בכל עת שהדבר יידרש, ובלבד שהדבר ייעשה בתיאום עם יו"ר הפורום וועדות המשנה ובשקיפות מלאה לציבור. 
יזמי התחרות רשאים, לשיקול דעתם הבלעדי, לגבות דמי השתתפות.

הצהרת נגישות